Avís legal i Condicions d'ús

1. TITULAR DEL WEB

El titular del lloc web https://www.savetheproof.com i els subdominis és:

  • Denominació social: FULL DIGITAL S.L.
  • CIF: B-67207845
  • Domicili: C/Portugal 29 6º 2ª Barcelona 08027
  • Inscripció: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 46395, Full 103, Secció 8, Full 518650, Inscripció 1.

2. CONDICIONS GENERALS DE L'ÚS DEL LLOC WEB

Aquest lloc web https://www.savetheproof.com és un servei que permet obtenir evidències digitals fiables del contingut d’una pàgina web i d’un fitxer.

El present document estableix les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest lloc web (d’ara endavant, les “Condicions”).

Li preguem que llegeixi atentament les Condicions abans d’utilitzar aquest lloc web. En utilitzar aquest lloc web o realitzar qualsevol acció, vostè consenteix quedar vinculat per aquestes Condicions, de manera que si no està d’acord amb totes les Condicions, no ha de fer servir aquest lloc web ni navegar-hi. L’usuari reconeix ser major de 18 anys i tenir capacitat legal suficient per contractar en visitar el lloc web, fer servir els seus serveis i/o registrar un compte d’usuari.

L’accés al lloc web està condicionat a la lectura prèvia i acceptació per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertències i altres avisos legals continguts en aquest clausulat.

L’idioma en què es regirà la relació contractual és l’espanyol, sense perjudici que aquestes Condicions o les Condicions de Contractació siguin traduïdes a diferents idiomes per afavorir l’accessibilitat dels clients internacionals.

Full Digital S.L. arxivarà els documents relatius a la relació contractual i guardarà constància de l’acceptació dels mateixos.

Full Digital S.L. es reserva el dret a modificar aquestes Condicions sense previ avís, sense que aquesta modificació afecti els contractes realitzats prèviament. Aquests canvis seran comunicats als usuaris, els quals hauran d’acceptar-los en el primer accés al lloc web després d’implementar-los. Si alguna secció d’aquestes Condicions resultés nul·la o anul·lable en tot o part, serà omitida sense afectar la validesa de la resta del document.

Full Digital S.L. posa a disposició dels usuaris l’email [email protected] per informar de qualsevol ús indegut o malintencionat del lloc web, així com qualsevol error detectat en el seu ús. Full Digital S.L. podrà denegar l’accés al lloc web als usuaris que incompleixin qualsevol de les Condicions Generals en vigor sense que, per això, es generi, en cap cas, cap dret d’indemnització o ressarciment per a l’usuari al qual se li hagi denegat l’accés.

3. OBLIGACIONS DELS USUARIS

En la utilització del present lloc web, l’usuari es compromet a:
  • Cumplir les presents condicions i termes d’ús i actuar conforme a la llei i la bona fe, abstenint-se d’utilitzar el present lloc web de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de Full Digital S.L., de la resta d’usuaris o de qualsevol tercer.
  • Custodiar diligentment el nom d’usuari i la contrasenya per accedir al servei i no cedir-ne l’ús ni permetre l’accés de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut del lloc web o la informació en ell continguda.
  • Facilitar informació actualitzada, precisa i verídica quan li sigui sol·licitada per Full Digital S.L..
  • No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material contrari a la legalitat o a l’ordre públic.
  • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, o qualsevol altre fitxer que sigui susceptible de causar danys o qualsevol tipus d’alteració en el lloc web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels sistemes o xarxes de Full Digital S.L., de qualsevol usuari o tercer, que pugui impedir el normal funcionament dels mateixos o permetre el robatori de la informació i dades personals que s’hi emmagatzemen. En general, no fer un ús no permès o il·legal dels recursos que Full Digital S.L. posi a la seva disposició per al desenvolupament del servei.
L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis que Full Digital S.L. pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions aquí determinades.

4. CARÀCTER DELS SERVEIS

L’accés al lloc web és, en principi, de caràcter gratuït, sense perjudici que la contractació dels productes o serveis a través del lloc web estigui subjecta a una contraprestació econòmica i al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat.

5. LES SEVES DADES I LES SEVES VISITES A AQUEST LLOC WEB

La informació o dades personals que ens faciliti sobre vostè seran tractades d’acord amb el que s’estableix a la Política de Privadesa.

En fer ús d’aquest lloc web, vostè consenteix el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són verídiques i es corresponen amb la realitat.

6. SISTEMA DE RESPONSABILITAT

Vostè es compromet a no utilitzar el lloc web ni la informació oferida en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei, la moral o l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes per Full Digital S.L.

Les opinions, continguts i, en general, totes les activitats realitzades per vostè són de la seva exclusiva responsabilitat, sense que pugui responsabilitzar-se a Full Digital S.L. dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se d’aquestes activitats alienes a la seva voluntat i sense que aquesta tingui un coneixement efectiu de les mateixes.

Full Digital S.L. no serà responsable dels errors en l’accés al lloc web o en els seus continguts, tot i que posarà la major diligència en què aquests no es produeixin.

Full Digital S.L. es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat del lloc web amb motiu d’una eventual necessitat de dur a terme operacions de manteniment, reparació, actualització o millora del mateix.

En tot cas, Full Digital S.L. no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts a les pàgines que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control, pel que no tindrà responsabilitat alguna sobre les circumstàncies descrites.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El web www.savetheproof.com és propietat exclusiva de Full Digital S.L. La marca SAVE THE PROOF està degudament registrada i tots els continguts del lloc web (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio i vídeo) són propietat de Full Digital S.L. i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, quedant tots els drets reservats, sense perjudici de les imatges, logotips o marques els drets de les quals podrien correspondre a terceres empreses. La seva reproducció, edició o publicació, en part o en la seva totalitat, estan terminantment prohibides sense el consentiment previ de Full Digital S.L.

Qualsevol signe, denominació o qualsevol altre dret de propietat industrial que distingeixi o serveixi per distingir els productes i serveis de Full Digital S.L. en el mercat són propietat de Full Digital S.L.. Per a la utilització dels mateixos en el mercat per part de tercers que no sigui Full Digital S.L., es necessitarà l’autorització expressa del mateix.

Els enllaços establerts al lloc web https://www.savetheproof.com/ no representen cap tipus de relació entre Full Digital S.L. i les persones titulars dels esmentats llocs a Internet enllaçats, pel que Full Digital S.L. no serà responsable dels continguts i serveis que puguin oferir-se a les pàgines enllaçades.

Full Digital S.L. es reserva el dret a emprendre les oportunes accions legals en cas d’actes de confusió, engany, denigració, comparació, imitació, explotació de la reputació aliena, incorporació de referències ocultes en llocs de Internet perjudicials per a Full Digital S.L., o qualsevol altra conducta anàloga o similar que perjudiqui els seus legítims drets de propietat.

L’ús no autoritzat de la informació continguda en aquest lloc web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes, que seran perseguides.

8. ENLLAÇOS

Full Digital S.L. no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços cap a altres llocs o pàgines web que, en el seu cas, poguessin incloure’s en el mateix, ja que no té cap tipus de control sobre ells. Per tant, l’usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i a les condicions d’ús que regeixin en els mateixos.

9. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS D'ÚS

Les condicions d’ús d’aquest lloc web tenen caràcter indefinit. Full Digital S.L. es reserva en tot cas el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a les mateixes, així com el seu contingut, en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació llevat que ocorri qualsevol error tipogràfic o altres.

Full Digital S.L. es reserva el dret d’introduir modificacions o ometre parcial o totalment els continguts actuals de la web quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l’accés de forma temporal o permanent.

10. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta les condicions.

11. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

Allò no disposat en aquestes Condicions Generals d’ús es regirà per les lleis espanyoles vigents. Qualsevol controvèrsia que no sigui resolta amistosament quedará sotmesa a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, per al cas de persones jurídiques i aquells que es determinin en funció de les normes vigents de repartiment processal per a consumidors i usuaris, persones físiques.

La versió vigent de les condicions romandrà publicada a la pàgina web per a la seva consulta. És, per tant, responsabilitat de l’usuari conservar còpia de les condicions acceptades per a realitzar qualsevol reclamació posterior.