Condicions generals de contractació

1. OBJECTE

En el present document s’estableixen les condicions generals de contractació del servei savetheproof.com de FULL DIGITAL S.L. amb CIF B-67207845, societat mercantil amb domicili social a Barcelona, C/Portugal 6º 2ª, 08027, i degudament inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 46395, Foli 103, Secció 8, Fulla 518650, Inscripció 1.

El Servei es presta al Client en la seva condició de destinatari o usuari final del mateix, quedant estrictament prohibit la reventa o comercialització del Servei, així com la cessió del present Contracte.

El Servei està disponible per a persones físiques majors de 18 anys i persones jurídiques constituïdes, i el centre de presa de decisions de la companyia prestadora del servei està localitzat a Barcelona, Espanya.

Les presents Condicions Generals de Contractació són complementàries de les Condicions Generals d’Ús del Lloc Web i la seva acceptació està condicionada a la prèvia acceptació de les mateixes.

2. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

El Servei consisteix en la prestació de serveis per part de savetheproof.com com a testimoni tercer independent que acredita i certifica l’existència d’una sessió de navegació web i el seu contingut, d’una pàgina web (URL) i el seu contingut i d’un fitxer.

Les presents condicions contractuales tenen per objecte regular la intervenció de savetheproof.com en la certificació dels serveis sol·licitada pels Usuaris. En virtut d’aquesta intervenció, savetheproof.com posa a disposició dels Usuaris mitjans electrònics, informàtics i telemàtics exercint les funcions de testimoni tercer independent per haver estat designat com a tal per voluntat de l’Usuari. Designació que l’Usuari ratifica amb l’accés a la pàgina web https://www.savetheproof.com i la utilització dels mitjans que s’hi posen a la seva disposició.

En concret, savetheproof.com posa a disposició dels usuaris els següents serveis, la descripció i tarifes vigents es trobarà actualitzada en cada moment a la pàgina web:

1. Certificat de Sessió de Navegació Web

Aquest tipus de certificació es recomana per certificar un lloc web on:
 • Cal introduir abans un usuari i contrasenya.
 • Interessa certificar l’àudio i/o vídeo.
 • Cal seguir alguns passos (clics) per arribar al contingut a certificar.
 • No es disposa d’una URL per accedir directament al contingut.


 • Aquest sistema permet a l’usuari de savetheproof.com navegar al lloc web que vol certificar mitjançant un navegador web instal·lat en un contenidor (servidor) iniciat a instàncies de savetheproof.com i al qual l’usuari no té accés. D’aquesta manera, el client només dirigeix la navegació de manera remota, però sense possibilitat d’alterar el contingut que es carrega ja que les connexions amb el servidor que allotja el lloc web a certificar es realitzen per la plataforma de savetheproof.com i no pel client. Tota la sessió de navegació remota és enregistrada en vídeo. Quan l’usuari hagi visualitzat el contingut a certificar, finalitzarà la sessió de navegació remota i savetheproof.com procedirà a eliminar el contenidor assignat al servei per assegurar-se que qualsevol dada introduïda pel client durant la navegació és efectivament esborrada.

  La plataforma savetheproof.com generarà un certificat (fitxer PDF) que inclourà:
 • Data de la creació del certificat.
 • Identificació de la infraestructura tècnica utilitzada per a la certificació.


 • 3. DURADA DEL CONTRACTE

  El present Contracte s’aplicarà amb caràcter indefinit mentre l’usuari faci ús de savetheproof.com i/o mantingui activa el seu compte a la plataforma.

  Terminació

  L’usuari podrà resoldre aquest Contracte unilateralment i sense necessitat d’allegar justa causa en qualsevol moment, simplement notificant aquesta decisió a savetheproof.com per correu electrònic a [email protected]

  La terminació d’aquest Contracte, per qualsevol motiu, implicarà que els Usuaris deixin d’utilitzar els serveis oferts per savetheproof.com eliminant-se, per tant, aquella informació que l’Usuari conservés al seu perfil.

  No obstant això, la terminació d’aquest Contracte per qualsevol causa no afectarà els compromisos adquirits per les parts respecte als documents, els certificats i les evidències electròniques que, amb causa en aquest Contracte, savetheproof.com hagués facilitat als Usuaris en la seva condició de testimoni tercer independent.

  4. PREUS, FACTURACIÓ I PAGAMENT

  El servei prestat per savetheproof.com és de pagament anticipat. L’Usuari podrà recarregar el saldo associat al seu compte mitjançant targeta de dèbit i/o crèdit amb càrrecs mínims de 0,95€. En el moment que l’usuari vulgui comprar un servei de certificació, es descomptarà del seu saldo el preu que en aquell moment tingui el servei seleccionat. El preu s’indicarà abans d’iniciar el servei de certificació, permetent a l’Usuari cancel·lar la sol·licitud abans que es generi el càrrec. Tots els preus inclouen impostos indirectes i estan disponibles a https://www.savetheproof.com El saldo de l’Usuari no té data de caducitat. En el moment que l’usuari faci una recàrrega i aquesta sigui exitosa, rebrà automàticament al correu electrònic associat al compte el rebut de compra. L’usuari que vulgui factura pot sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a [email protected] indicant les dades de facturació i l’identificador de la transacció.

  5. SECRET DE LES COMUNICACIONS

  Full Digital S.L. adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries segons la legislació vigent per garantir el secret de les comunicacions. En tot cas, Full Digital S.L. quedarà exonerada de tota responsabilitat que pogués derivar-se de l’obtenció de contingut confidencial, del seu ús o publicitat per part del Client o per tercers i, en general, de qualsevol acció o omissió que, no essent imputable a Full Digital S.L., suposi un trencament del secret de les comunicacions electròniques.

  6. RESPONSABILITATS

  La empresa no respondrà per les fallades tècniques que, per causes fortuïtes o d’altra índole, impedeixin un funcionament normal del servei a través d’internet, per manca de disponibilitat de la pàgina web per raons de manteniment o altres que impedeixin disposar del servei. La empresa posa tots els mitjans al seu abast amb l’efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i serveis, no obstant això s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.

  En general, la empresa no es responsabilitzarà de cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que es trobin fora del control raonable de la empresa, és a dir, que es deguin a causes de força major.

  De l’admissió com a prova en seu judicial.

  Les evidències electròniques generades per savetheproof.com, d’ara endavant Certificats, es consideren a nivell judicial documents privats. Els documents privats tenen caràcter probatori en un judici si el jutjat els admet a tràmit. Com qualsevol document, públic o privat, la part contrària podrà sol·licitar-ne la impugnació. Els Certificats emesos per savetheproof.com compten amb elements tècnics àmpliament reconeguts (signatura electrònica avançada i segell de temps qualificat), cosa que fa difícil la seva impugnació.

  L’autenticitat i integritat dels Certificats generats per savetheproof.com es poden validar fàcilment a través del servei de verificació en línia de Certificats accedint a: https://secure.savetheproof.com/verify

  S’ha de tenir en compte que la impugnació va dirigida a qüestionar l’autenticitat del document i no el valor que pugui tenir el mateix a efectes de la resolució del procediment, valoració que realitzarà el jutge en funció de les regles de la sana crítica.

  En cas que sigui requerit, Full Digital S.L. facilitarà tota la informació tècnica que sigui requerida per òrgans judicials, arbitraris o administratius ja sigui per auditar el sistema utilitzat per savetheproof.com o per validar l’autenticitat de qualsevol document emès per Full Digital S.L.

  7. QUEIXES I RECLAMACIONS

  L’usuari de la Pàgina Web podrà comunicar les seves queixes, reclamacions o tot un altre comentari que desitgi realitzar a través del correu electrònic [email protected]

  8. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

  Full Digital S.L. complirà, en tot moment, el que es disposa en el Reglament (UE) 679/2018 general de protecció de dades (RGPD). Tota la informació referida a la política de privacitat pot trobar-se en: https://www.savetheproof.com/politica-privacitat-cookies/

  9. MODIFICACIONS CONTRACTUALS

  Full Digital S.L. podrà realitzar modificacions al contracte actual notificant-lo al Client amb una antelació mínima d’un (1) mes a la seva entrada en vigor. En cas que el Client no acceptés les noves condicions i així ho notifiqués a Full Digital S.L., podrà resoldre el Contracte de manera anticipada i sense cap penalització. Si, transcorregut el termini d’un (1) mes des de la notificació per Full Digital S.L., el Client no hagués manifestat expressament la seva disconformitat, o bé el Client utilitzés el Servei amb posterioritat a l’entrada en vigor de la modificació anunciada, s’entendrà que accepta les modificacions proposades. La comunicació al Client podrà realitzar-se, entre altres mitjans, amb previ avís de la modificació mitjançant correu electrònic a l’usuari.

  10. LLEI APLICABLE I FUR

  El no disposat en aquests Condicions Generals de Contractació es regirà per les lleis espanyoles vigents. Tota controvèrsia que no sigui resolta amistosament quedarà sotmesa a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, per al cas de persones jurídiques i aquells que es determini en funció de les normes vigents de repartiment processal per a consumidors i usuaris, persones físiques.

  La versió vigent de les condicions romandrà publicada en la pàgina web per a la seva consulta. És, per tant, responsabilitat de l’usuari conservar còpia de les condicions acceptades per a realitzar qualsevol reclamació posterior.

  Actualitzades el 15 d’agost de 2018