Validesa Legal de SaveTheProof.com

Validesa Legal

Per què és tan important certificar les proves digitals?

Quan hem de fer ús de proves digitals ens podem trobar amb múltiples problemes que hem d’evitar per tal de dotar-les de validesa legal:

 • El contingut a internet pot desaparèixer ràpidament. Si no certifiquem el contingut haurem perdut l’oportunitat de fer ús de la prova. SaveTheProof ens permet certificar el contingut de forma immediata mitjançant un certificat que perdurarà en el temps independentment que el contingut desaparegui a internet.

 • Les captures de pantalla (pantallazos) són manipulables. El contingut digital és fàcilment manipulable, qualsevol persona amb uns coneixements bàsics pot modificar el contingut d’un arxiu digital, perdent per tant la fiabilitat que pretenem i podent ser inadmesos al jutjat. SaveTheProof ens permet acreditar que el contingut que apareix en els nostres documents és el mateix que ha estat publicat, sense possibilitat de manipular el contingut.

 • Inadmissió del document en cas d’ impugnació. Si s’impugna un document digital en un procediment judicial, fet habitual quan s’aporten pantalles, qui aporta la prova és qui ha d’acreditar la seva autenticitat, i difícilment ho podrà fer si el contingut original ha desaparegut. SaveTheProof pot acreditar que els seus documents digitals (certificats) emesos per aquesta són autèntics, que el contingut objecte de la certificació existia i que no són manipulables.

Què significa "amb validesa legal"?

Els documents electrònics generats per SaveTheProof tenen la consideració de documents privats, d’acord amb l’article 324 de la Llei d’Enjudiciament Civil i per tant, faran prova plena en un procediment judicial tal com estableix l’article 326 de la Llei d’Enjudiciament Civil, sempre que no sigui impugnada la seva autenticitat (Veure secció “Què fer si ens impugnen un document de SaveTheProof?”)

SaveTheProof genera un document electrònic per tal d’acreditar, com a tercer independent i imparcial, el contingut d’una pàgina web o un fitxer en un instant de temps determinat. Aquest document es troba signat mitjançant una signatura electrònica avançada amb segell de temps qualificat conforme al reglament europeu eIDAS. Això assegura l’autenticitat, integritat i no repudi del document generat per SaveTheProof. A més, s’inclou informació tècnica addicional (metadades) que reforça la validesa legal dels certificats.

LA SIGNATURA DIGITAL

Equivalent a la signatura manual, la signatura digital està vinculada al certificat PDF i les seves funcions bàsiques són:

 • Identificar el signant de manera inequívoca, en aquest cas a Full Digital S.L. amb CIF B67207845 i propietària de https://www.savetheproof.com i subdominis.

 • Assegurar la integritat del document signat, és a dir, que el document signat és exactament el mateix que l’ original i que no ha sofert alteració o manipulació.

La plataforma savetheproof.com utilitza una signatura electrònica avançada conforme al reglament europeu eIDAS oferta per una autoritat de certificació reconeguda: https://www.firmaprofesional.com

signature

SEGELL DE TEMPS

Un segell de temps vinculat al certificat PDF garanteix inequívocament la data en què es va generar el certificat. La plataforma savetheproof.com utilitza el servei de segellament de temps (TSA) qualificat conforme el reglament eIDAS ofert per: https://www.izenpe.com

timestamp

METADADES

A més de la signatura digital i el segellament de temps, tots els documents (certificats) emesos per SaveTheProof.com incorporen un conjunt d’informació tècnica addicional (metadades). Aquestes metadades doten de major robustesa legal els certificats i inclouen informació com:

 • IP del servidor de SaveTheProof des del qual es va realitzar la captura del lloc web objecte de la certificació.

 • Versió del navegador utilitzat per realitzar la captura per part de SaveTheProof.

 • Versió del programari utilitzat per SaveTheProof encarregat del procés de captura. Identificats amb els seus hashes (SHA256), tot el programari que executa SaveTheProof es troba paquetitzat i versionat. D’aquesta manera si fos necessari, l’autoritat judicial competent podria sol·licitar a Full Digital SL que aportés el codi font la compilació del qual tindria el HASH indicat en el certificat lliurat al client. Això converteix SaveTheProof en una plataforma totalment transparent i auditable.

 • Hash (SHA256) del vídeo gravat en els certificats de sessió de navegació web amb tots els moviments i accions realitzades per l’usuari. A aquest fitxer MP4 se li fa un segellament de temps per garantir la data exacta de captura.

 • Fitxer en format HAR amb el trànsit de xarxa generat durant la captura en certificats de sessió de navegació web i de pàgina web. Gràcies a aquest format, l’usuari pot veure de forma gràfica i detallada mitjançant un visor HAR, totes les peticions que el navegador ha enviat i rebut durant el procés de captura. A aquest fitxer HAR se li fa un segellament de temps per garantir la data exacta de captura.
har

¿Garanteix SaveTheProof l'admissió de la prova?

L’ admissió de les proves per part dels tribunals no només depèn de l’ autenticitat de la prova. Hi ha altres criteris que són valorats pels jutges per determinar que es pot introduir en el procediment, com per exemple que sigui una prova necessària, idònia per a la resolució de l’ assumpte o que hagi estat presentada en el termini corresponent, però aquests criteris només depenen de la perícia o coneixement de la part que l’ hagi aportat. SaveTheProof únicament pot certificar que un determinat contingut digital existeix o existia i que el contingut del mateix és el que es reprodueix.

El valor probatori del certificat aportat únicament i exclusivament dependrà del jutge que, juntament amb la resta de proves practicades, emetrà la seva decisió.

De manera orientativa pots revisar l’admissibilitat de proves amb Signatura Digital per País i les seves exclusions.

Sentència Tuenti – Fixant criteris

El 19 de maig de 2015 es va dictar per part de la Sala Penal del Tribunal Suprem la sentència 300/2015, més coneguda com la Sentència Tuenti. En aquesta sentència es van establir els criteris en relació a les proves digitals, ja que, amb les pròpies paraules de la sentència, aquest tipus de prova “ha de ser abordada amb totes les cauteles”.

Cal dir que aquesta cautela obeeix a la facilitat amb què es poden manipular les proves i per tant la fragilitat d’aquestes.

Aquesta sentència a més, introdueix per a aquest tipus de proves el que anomenem una inversió de la càrrega probatòria: “D’aquí que la impugnació de l’autenticitat de qualsevol d’aquestes converses, quan són aportades a la causa mitjançant arxius d’impressió, desplaça la càrrega de la prova cap a qui pretén aprofitar la seva idoneïtat probatòria.

Això implica que, aquell que ha aportat la prova, i pretén demostrar la seva versió dels fets, en el supòsit que la prova sigui impugnada, haurà de demostrar que la prova és autèntica. I a més requerirà un informe pericial: “Serà indispensable en aquest cas la pràctica d’una prova pericial que identifiqui el veritable origen d’aquesta comunicació, la identitat dels interlocutors i, en fi, la integritat del seu contingut.”

En resum, quan aportem una prova en un jutjat, hem de tenir la seguretat que en el cas que sigui impugnada, podrem demostrar a través d’una prova pericial que la prova és autèntica. Una pantalla no ens permetrà acreditar aquesta autenticitat, però per contra, si hem certificat el contingut a través de SaveTheProof, qualsevol pèrit podrà comprovar que el certificat és autèntic, ja que està signat electrònicament, amb segell del temps i amb tota la informació tècnica que aportem juntament amb el certificat.

Què passa si ens impugnen un document de SaveTheProof?

L’ article 326 de la Llei d’ Enjudiciament Civil relatiu als documents privats estableix que, quan s’ impugna un document, la part que l’ ha proposat podrà proposar qualsevol mitjà de prova per acreditar la seva autenticitat. Las costas y gastos que haya supuesto acreditar la autenticidad serán a cargo exclusivamente de la parte que haya impugnado la prueba.

SaveTheProof pot acreditar:

 • Que el document (certificat) emès per SaveTheproof ha estat signat electrònicament per Full Digital SL, titular del certificat digital de segell empresarial utilitzat per a la signatura.
 • La integritat del document generat des del moment que ha estat emès.
 • La data i hora en què el document es va signar, ja que s’ inclou un segell de temps qualificat.  
 • Mitjançant evidències tècniques, tant la integritat del propi document com del procés de captura del contingut del mateix (Metadatos).

Com s’ha vist, els documents generats per SaveTheProof permeten acreditar fàcilment la seva autenticitat, integritat i no repudi. D’aquesta manera s’aconsegueix un efecte dissuasori a l’hora d’impugnar-lo per l’altra part, ja que suposa haver d’afrontar les costes i les despeses de la impugnació una vegada queda acreditada la seva autenticitat.

Més de 2.000 clients confien en nosaltres amb més de 150.000 certificats emesos.​
Certificats amb signatura digital avançada i segell de temps qualificat conforme a la normativa europea eIDAS. Els nostres partners:​
Firmaprofesional
Izenpe
AQUESTS ARTICLES ET PODEN INTERESSAR
Jurisprudencia acerca de las capturas de pantalla.

Jurisprudència sobre les captures de pantalla

Cómo aportar un certificado de SaveTheProof a un procedimiento judicial.

Com aportar un certificat de SaveTheProof a un procediment judicial?

Los pantallazos no son pruebas sólidas.

Els "pantallazos" no són proves sòlides